WV NADAC 2022 - Q2

NDC Number Drug Name Disp Date Quantity Phar Reimburse Avg NADAC Avg NADAC Rpt Date % of NADAC Reimburse Affiliate Pharmacy Disp pursuant govt plan
51991074890 DULOXETINE HCL            20220401 30 1.523 0.12412 20220329 1127.0383 No  No
55111019605 CLOPIDOGREL               20220401 30 0.133 0.067 20220329 98.5074 No  No
72205001890 PREGABALIN                20220401 60 2.295 0.12181 20220329 1784.0817 No  No
591321730 TESTOSTERONE              20220401 150 0.942533 1.10779 20220329 -14.9177 No  No
406055201 OXYCODONE HCL             20220401 90 0.085 0.0685 20220329 24.0875 No  No
43598058230 BUPRENORPHINE-NALOXONE    20220402 56 5.292857 3.26802 20220329 61.9591 No  No
55111046805 METOPROLOL SUCCINATE      20220402 90 0.359888 0.16108 20220329 123.4219 No  No
93005805 TRAMADOL HCL              20220403 112 0.07875 0.02459 20220329 220.2521 No  No
16571020106 DICLOFENAC SODIUM         20220403 60 0.579 0.09618 20220329 501.9962 No  No
832105515 BACLOFEN                  20220403 30 0.743 0.12287 20220329 504.7041 No  No
69097096507 NABUMETONE                20220403 60 0.522833 0.17691 20220329 195.5361 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220404 90 0.113444 0.19233 20220329 -41.0159 No  No
172409660 BACLOFEN                  20220404 30 0.080333 0.06547 20220329 22.702 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220404 60 0.257 0.08098 20220329 217.3623 No  No
310737020 BUDESONIDE-FORMOTEROL FUM 20220404 10.2 27.508823 17.46343 20220118 57.5224 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220404 25.5 5.23098 3.10102 20220329 68.6857 No  No
69097094312 GABAPENTIN                20220405 30 0.199333 0.04814 20220329 314.0693 No  No
378110101 PRAZOSIN HCL              20220405 30 0.406333 0.1999 20220329 103.2681 No  No
51672403601 ETODOLAC                  20220405 60 0.72 0.34546 20220329 108.4177 No  No
57664037708 TRAMADOL HCL              20220405 60 0.050666 0.02459 20220329 106.0431 No  No
69097015915 MELOXICAM                 20220405 30 0.065 0.02416 20220329 169.0397 No  No
68001011203 LANSOPRAZOLE              20220405 30 0.277333 0.12249 20220329 126.4127 No  No
16729017217 AMITRIPTYLINE HCL         20220405 30 0.14 0.07343 20220329 90.6577 No  No
68001000400 METAXALONE                20220405 90 1.290444 0.52754 20220329 144.6153 No  No
70710122701 AMITRIPTYLINE HCL         20220405 90 0.561 0.14797 20220329 279.1309 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220405 60 0.1135 0.19233 20220329 -40.9868 No  No
69238131209 PREGABALIN                20220406 60 0.8455 0.08098 20220329 944.0849 No  No
310737020 BUDESONIDE-FORMOTEROL FUM 20220406 10.2 31.090196 17.46343 20220118 78.0302 No  No
16714045302 QUETIAPINE FUMARATE       20220406 90 0.112555 0.04283 20220329 162.7947 No  No
228202950 ALPRAZOLAM                20220406 90 0.101333 0.0228 20220329 344.4429 No  No
16714061305 SERTRALINE HCL            20220406 180 0.101388 0.06021 20220329 68.3906 No  No
57664037708 TRAMADOL HCL              20220406 120 0.050666 0.02459 20220329 106.0431 No  No
65162062711 TRAMADOL HCL              20220406 90 0.050666 0.02459 20220329 106.0431 No  No
13668004960 LAMOTRIGINE               20220407 75 0.236 0.10103 20220329 133.5939 No  No
10702001801 OXYCODONE HCL             20220407 30 0.339 0.0685 20220329 394.8905 No  No
70010010810 GABAPENTIN                20220407 60 0.043833 0.03027 20220329 44.8067 No  No
51991029301 OXCARBAZEPINE             20220408 60 0.3 0.21647 20220329 38.5873 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220408 30 0.058666 0.0259 20220329 126.5096 No  No
16571020210 DICLOFENAC SODIUM         20220408 28 0.485357 0.10202 20220329 375.7469 No  No
16714007104 BACLOFEN                  20220408 90 0.080333 0.06547 20220329 22.702 No  No
406996201 TEMAZEPAM                 20220408 30 0.112333 0.10046 20220329 11.8186 No  No
406052201 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220408 120 1.507833 0.14032 20220329 974.5674 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220409 42 0.143095 0.07481 20220329 91.2779 No  No
43598021040 SSD                       20220411 400 0.1336 0.07377 20220329 81.1034 No  No
68180029506 DULOXETINE HCL            20220411 30 0.13 0.10619 20220329 22.422 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220411 60 2.034 0.08098 20220329 2411.7312 No  No
406052201 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220411 150 1.507866 0.14032 20220329 974.5909 No  No
69097052444 DICLOFENAC SODIUM         20220411 100 0.3859 0.08846 20220329 336.2423 No  No
71093014005 METHOCARBAMOL             20220411 90 0.215222 0.07091 20220329 203.5143 No  No
59762070702 DICLOFENAC EPOLAMINE      20220412 60 9.895666 138.47206 20220201 -92.8536 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220412 90 0.143 0.07481 20220329 91.1509 No  No
13925015901 LIDOCAINE HCL             20220412 28.35 1.093827 0.73249 20220301 49.3299 No  No
406324301 HYDROMORPHONE HCL         20220412 40 0.13 0.0744 20220329 74.7311 No  No
69238131009 PREGABALIN                20220412 90 0.206777 0.0795 20220329 160.0968 No  No
70710128601 BACLOFEN                  20220412 60 0.7935 0.12287 20220329 545.8045 No  No
65862019105 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220413 90 0.066444 0.0259 20220329 156.5405 No  No
70748018601 MYCOPHENOLATE MOFETIL     20220413 180 0.1075 0.2129 20220329 -49.5068 No  No
16729004201 TACROLIMUS                20220413 60 0.2455 0.35645 20220329 -31.1263 No  No
50742027901 DICLOFENAC POTASSIUM      20220413 45 0.395333 0.33951 20220329 16.4422 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220413 60 0.257 0.08098 20220329 217.3623 No  No
93083205 CLONAZEPAM                20220413 120 0.04675 0.02441 20220329 91.5198 No  No
13107005999 ACETAMINOPHEN-CODEINE     20220413 60 0.178 0.10921 20220329 62.9887 No  No
55111015330 ONDANSETRON HCL           20220411 10 0.397 0.06763 20220329 487.0175 No  No
21922000909 DICLOFENAC SODIUM         20220414 100 0.4287 0.08846 20220329 384.6258 No  No
67877042805 GABAPENTIN                20220414 90 0.446111 0.0921 20220329 384.3767 No  No
68001041408 DULOXETINE HCL            20220414 60 0.208 0.10619 20220329 95.8753 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220414 30 2.976333 2.00634 20220329 48.3463 No  No
51672413204 LAMOTRIGINE               20220414 120 0.184083 0.0888 20220329 107.3006 No  No
10702005601 OXYCODONE HCL             20220415 90 0.391666 0.12568 20220329 211.6374 No  No
13107003234 MIRTAZAPINE               20220415 30 0.169 0.13324 20220329 26.8387 No  No
10702005601 OXYCODONE HCL             20220415 120 0.391666 0.12568 20220329 211.6374 No  No
67877042905 GABAPENTIN                20220417 120 0.578666 0.12598 20220329 359.3316 No  No
13668000805 ZOLPIDEM TARTRATE         20220417 30 0.081333 0.0301 20220329 170.2093 No  No
53746011001 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220417 90 0.590555 0.12007 20220329 391.8422 No  No
69097052444 DICLOFENAC SODIUM         20220418 200 0.2473 0.08846 20220329 179.5613 No  No
68645056354 IBUPROFEN                 20220418 90 0.088222 0.07481 20220329 17.928 No  No
65862024508 LEVETIRACETAM             20220419 90 0.233666 0.08073 20220329 189.4413 No  No
70436001204 DESVENLAFAXINE SUCCINATE  20220419 30 0.711 0.57735 20220329 23.1488 No  No
378698288 LANSOPRAZOLE              20220419 30 9.022333 5.52111 20220329 63.4152 No  No
65162062711 TRAMADOL HCL              20220419 15 0.069333 0.02459 20220329 181.956 No  No
59651037801 ZONISAMIDE                20220419 60 0.114 0.08772 20220329 29.9589 No  No
68382005105 MELOXICAM                 20220420 14 0.04 0.02416 20220329 65.5629 No  No
43547040710 CLONAZEPAM                20220420 60 0.050666 0.0296 20220329 71.1689 No  No
68382005105 MELOXICAM                 20220420 30 0.04 0.02416 20220329 65.5629 No  No
57664037713 TRAMADOL HCL              20220420 30 0.043 0.02459 20220329 74.8678 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220421 90 0.161333 0.07481 20220329 115.6569 No  No
406051201 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220420 120 0.100583 0.09091 20220329 10.6401 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220421 20 0.0585 0.0259 20220329 125.8687 No  No
57664037713 TRAMADOL HCL              20220421 30 0.050666 0.02459 20220329 106.0431 No  No
10702000301 PROMETHAZINE HCL          20220421 30 0.101333 0.05271 20220329 92.2462 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220421 90 0.161333 0.07481 20220329 115.6569 No  No
42858030201 HYDROMORPHONE HCL         20220421 90 0.124111 0.09714 20220329 27.765 No  No
64380080707 IBUPROFEN                 20220422 90 0.059555 0.07481 20220329 -20.3916 No  No
16714033002 GABAPENTIN                20220422 60 0.1175 0.0921 20220329 27.5787 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220422 60 0.1135 0.19233 20220329 -40.9868 No  No
378803077 LANSOPRAZOLE              20220421 30 0.277333 0.12249 20220329 126.4127 No  No
65162004710 OXYCODONE HCL             20220423 90 0.085 0.0685 20220329 24.0875 No  No
67877022305 GABAPENTIN                20220425 60 0.067333 0.04814 20220329 39.8691 No  No
70010075405 METHOCARBAMOL             20220425 20 0.0955 0.07091 20220329 34.6777 No  No
59746017306 PREDNISONE                20220425 30 0.101333 0.07092 20220329 42.8835 No  No
68462030201 INDOMETHACIN              20220425 30 0.159666 0.14384 20220329 11.0025 No  No
68382005105 MELOXICAM                 20220425 30 0.04 0.02416 20220329 65.5629 No  No
57237001830 DULOXETINE HCL            20220425 30 0.467666 0.10619 20220329 340.4049 No  No
65162010211 GABAPENTIN                20220425 90 0.104222 0.04814 20220329 116.4977 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220425 8.5 4.265882 3.10102 20220329 37.5638 No  No
64896069913 OXYMORPHONE HCL ER        20220425 56 7.366964 9.9589 20211123 -26.0263 No  No
53746010901 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220425 18 0.139444 0.09602 20220329 45.2239 No  No
69097034135 DIFLUPREDNATE             20220425 5 14.99 31.84694 20220329 -52.9311 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220425 30 3.208333 2.00634 20220329 59.9097 No  No
60505058204 MOXIFLOXACIN              20220426 6 3.071666 4.29747 20220426 -28.5238 No  No
43547040710 CLONAZEPAM                20220425 90 0.050666 0.0296 20220329 71.1689 No  No
29300041519 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220426 90 0.036333 0.02438 20220426 49.0278 No  No
69238131109 PREGABALIN                20220422 60 0.272 0.09128 20220329 197.9842 No  No
16729011917 MONTELUKAST SODIUM        20220426 30 0.104666 0.0614 20220426 70.4657 No  No
13107015590 PAROXETINE HCL            20220426 30 0.133 0.08558 20220426 55.4101 No  No
65862019105 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220427 60 0.0665 0.02438 20220426 172.7645 No  No
43386035601 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220427 25 0.1396 0.09637 20220426 44.8583 No  No
143924920 AMOXICILLIN-CLAVULANATE P 20220427 20 0.355 0.30643 20220426 15.8502 No  No
16571020210 DICLOFENAC SODIUM         20220428 60 0.548 0.10475 20220426 423.1503 No  No
406055201 OXYCODONE HCL             20220429 90 0.085 0.0741 20220426 14.7098 No  No
16571078310 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220429 90 0.101333 0.02438 20220426 315.6398 No  No
50228017805 GABAPENTIN                20220429 120 0.15425 0.12239 20220426 26.0315 No  No
65162018910 NAPROXEN                  20220429 60 0.097833 0.07153 20220426 36.7719 No  No
527143501 METAXALONE                20220429 90 3.9 0.54317 20220426 618.0072 No  No
406052301 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220430 90 0.373111 0.17961 20220426 107.7339 No  No
16571020106 DICLOFENAC SODIUM         20220430 60 0.579 0.09718 20220426 495.8016 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220430 60 0.257 0.08425 20220426 205.0445 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220427 15 2.976666 2.03013 20220426 46.6244 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220413 15 2.976666 2.00634 20220329 48.3629 No  No
832105515 BACLOFEN                  20220501 30 0.743 0.12183 20220426 509.8662 No  No
43598058230 BUPRENORPHINE-NALOXONE    20220501 56 5.292857 3.26185 20220426 62.2654 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220502 90 0.113444 0.17961 20220426 -36.8387 No  No
51991070610 ALPRAZOLAM                20220430 30 0.039 0.02409 20220426 61.8929 No  No
57664037718 TRAMADOL HCL              20220502 90 0.050666 0.02493 20220426 103.233 No  No
71093011205 GABAPENTIN                20220502 90 0.154222 0.12239 20220426 26.0086 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220402 15 2.976666 2.00634 20220329 48.3629 No  No
59762219803 AZITHROMYCIN              20220502 15 0.506666 0.45018 20220426 12.5474 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220502 8.5 6.957647 3.05917 20220426 127.4357 No  No
68382003516 VENLAFAXINE HCL ER        20220503 90 0.418 0.11832 20220426 253.2792 No  No
53746011001 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220503 90 0.143 0.12408 20220426 15.2482 No  No
70756081390 OLMESARTAN-HYDROCHLOROTHI 20220503 90 0.457333 0.2901 20220426 57.6466 No  No
70710122600 AMITRIPTYLINE HCL         20220504 15 0.378 0.06852 20220426 451.6637 No  No
72205001890 PREGABALIN                20220504 60 2.295 0.1173 20220426 1856.5217 No  No
378110101 PRAZOSIN HCL              20220504 30 0.453 0.19678 20220426 130.2063 No  No
69584061150 METHOCARBAMOL             20220502 20 0.0955 0.06557 20220426 45.6458 No  No
68462019005 NAPROXEN                  20220502 30 0.103666 0.07403 20220426 40.0324 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220504 30 0.143 0.07021 20220426 103.6746 No  No
13668004960 LAMOTRIGINE               20220504 75 0.236 0.09769 20220426 141.5805 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220505 80 0.143 0.07021 20220426 103.6746 No  No
65162010250 GABAPENTIN                20220505 30 0.051333 0.04651 20220426 10.3698 No  No
69238131209 PREGABALIN                20220505 90 0.15 0.08425 20220426 78.0415 No  No
21922000909 DICLOFENAC SODIUM         20220505 100 0.4287 0.08739 20220426 390.5595 No  No
65162062711 TRAMADOL HCL              20220505 90 0.050666 0.02493 20220426 103.233 No  No
406012510 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220506 100 0.1431 0.12408 20220426 15.3288 No  No
50228035790 PREGABALIN                20220506 60 0.622 0.1173 20220426 430.2642 No  No
406052201 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220506 120 1.507833 0.14211 20220426 961.0322 No  No
51672403601 ETODOLAC                  20220506 60 0.72 0.40182 20220426 79.1847 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220506 60 0.1135 0.17961 20220426 -36.8075 No  No
68180029606 DULOXETINE HCL            20220507 60 0.182666 0.11666 20220426 56.5798 No  No
67877032105 IBUPROFEN                 20220508 90 0.078777 0.07021 20220426 12.2019 No  No
51991074890 DULOXETINE HCL            20220508 30 1.523 0.11666 20220426 1205.5031 No  No
69097094312 GABAPENTIN                20220509 30 0.199333 0.04651 20220426 328.5809 No  No
65862056090 PANTOPRAZOLE SODIUM       20220509 90 0.101333 0.06073 20220426 66.8582 No  No
50228017805 GABAPENTIN                20220509 90 0.154222 0.12239 20220426 26.0086 No  No
69097052444 DICLOFENAC SODIUM         20220509 100 0.3859 0.08739 20220426 341.5837 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220510 90 0.058888 0.02438 20220426 141.5422 No  No
406996201 TEMAZEPAM                 20220510 30 0.112333 0.10154 20220426 10.6293 No  No
64380080807 IBUPROFEN                 20220510 60 0.1575 0.05754 20220426 173.7226 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220510 60 2.034 0.08425 20220426 2314.2433 No  No
406052201 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220510 150 1.507866 0.14211 20220426 961.0555 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220510 30 0.101333 0.02438 20220426 315.6398 No  No
67405065105 DOXYCYCLINE HYCLATE       20220510 28 0.244285 0.13927 20220426 75.4038 No  No
65162019011 NAPROXEN                  20220505 60 0.103833 0.07403 20220426 40.258 No  No
406324301 HYDROMORPHONE HCL         20220510 40 0.13 0.07853 20220426 65.5418 No  No
16729011917 MONTELUKAST SODIUM        20220510 90 0.104777 0.0614 20220426 70.6465 No  No
57664037708 TRAMADOL HCL              20220510 120 0.050666 0.02493 20220426 103.233 No  No
69238131209 PREGABALIN                20220510 60 0.15 0.08425 20220426 78.0415 No  No
59762070702 DICLOFENAC EPOLAMINE      20220511 60 9.895666 138.47206 20220201 -92.8536 No  No
29300041319 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220511 20 0.055 0.02628 20220426 109.2846 No  No
29300016915 TIZANIDINE HCL            20220509 30 0.557333 0.04748 20220426 1073.8268 No  No
53746019401 NAPROXEN SODIUM           20220509 30 2.234 0.38511 20220426 480.0939 No  No
51672413204 LAMOTRIGINE               20220511 120 0.184083 0.08641 20220426 113.0343 No  No
65162062711 TRAMADOL HCL              20220511 56 0.050535 0.02493 20220426 102.7075 No  No
16729004201 TACROLIMUS                20220511 60 0.2455 0.29075 20220426 -15.5631 No  No
70748018601 MYCOPHENOLATE MOFETIL     20220511 180 0.1075 0.19798 20220426 -45.7015 No  No
29300039705 AMLODIPINE BESYLATE       20220511 30 0.101333 0.01084 20220426 834.8062 No  No
68001041203 GABAPENTIN                20220511 120 0.15425 0.12239 20220426 26.0315 No  No
406012301 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220511 25 0.1396 0.09637 20220426 44.8583 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220511 60 0.263833 0.08425 20220426 213.1548 No  No
69238131009 PREGABALIN                20220512 90 0.159222 0.08958 20220426 77.7427 No  No
93005805 TRAMADOL HCL              20220512 120 0.07875 0.02493 20220426 215.8844 No  No
172409660 BACLOFEN                  20220512 90 0.080333 0.0609 20220426 31.9096 No  No
70954005820 PREDNISONE                20220512 5 0.14 0.08071 20220426 73.4605 No  No
13107005999 ACETAMINOPHEN-CODEINE     20220513 60 0.178 0.10738 20220426 65.7664 No  No
93083205 CLONAZEPAM                20220513 120 0.04675 0.02479 20220426 88.5841 No  No
59651036001 IBUPROFEN                 20220511 120 0.152 0.05417 20220426 180.5981 No  No
16571020210 DICLOFENAC SODIUM         20220513 30 0.485333 0.10475 20220426 363.325 No  No
67877042905 GABAPENTIN                20220514 120 0.578666 0.12239 20220426 372.8049 No  No
13107003205 MIRTAZAPINE               20220514 30 0.169 0.13017 20220426 29.8302 No  No
53746011001 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220515 90 0.590555 0.12408 20220426 375.9469 No  No
65862024508 LEVETIRACETAM             20220516 90 0.162 0.07434 20220426 117.9176 No  No
70436001204 DESVENLAFAXINE SUCCINATE  20220516 30 0.697333 0.55098 20220426 26.5623 No  No
378698288 LANSOPRAZOLE              20220516 30 9.022333 4.58221 20220426 96.8991 No  No
70710128601 BACLOFEN                  20220516 60 0.7935 0.12183 20220426 551.3174 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220517 90 0.101333 0.02438 20220426 315.6398 No  No
69097042107 CELECOXIB                 20220421 60 0.1845 0.13496 20220329 36.7071 No  No
10702005601 OXYCODONE HCL             20220517 28 0.391428 0.11545 20220426 239.0454 No  No
13668000805 ZOLPIDEM TARTRATE         20220517 30 0.081333 0.02909 20220426 179.5909 No  No
69097015907 MELOXICAM                 20220503 14 0.072857 0.0242 20220426 201.0619 No  No
67877032105 IBUPROFEN                 20220518 80 0.07875 0.07021 20220426 12.1635 No  No
69097068205 PREGABALIN                20220516 60 0.166 0.09435 20220426 75.9406 No  No
68001011203 LANSOPRAZOLE              20220516 30 0.277333 0.12106 20220426 129.0872 No  No
16729017217 AMITRIPTYLINE HCL         20220516 30 0.14 0.06852 20220426 104.3199 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220518 270 2.295074 0.08425 20220426 2624.1234 No  No
71930002012 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220518 36 0.156388 0.12167 20220426 28.5345 No  No
16714071302 TAMSULOSIN HCL            20220518 30 0.103 0.06094 20220426 69.0187 No  No
10702001801 OXYCODONE HCL             20220518 15 0.099333 0.0741 20220426 34.0526 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220519 90 0.161333 0.07021 20220426 129.7863 No  No
16571020150 DICLOFENAC SODIUM         20220519 60 0.263833 0.09718 20220426 171.4889 No  No
68382005105 MELOXICAM                 20220519 30 0.04 0.0242 20220426 65.2892 No  No
65162098603 LAMOTRIGINE ER            20220519 270 2.897666 1.60452 20220426 80.5939 No  No
51991029301 OXCARBAZEPINE             20220519 270 0.3 0.2187 20220426 37.1742 No  No
43547040710 CLONAZEPAM                20220519 60 0.050666 0.03059 20220426 65.6292 No  No
10702000301 PROMETHAZINE HCL          20220520 30 0.101333 0.0546 20220426 85.5915 No  No
16714033002 GABAPENTIN                20220520 60 0.1175 0.09064 20220426 29.6337 No  No
68001041408 DULOXETINE HCL            20220520 60 0.208 0.10189 20220426 104.1417 No  No
378803077 LANSOPRAZOLE              20220519 30 0.277333 0.12106 20220426 129.0872 No  No
69097042107 CELECOXIB                 20220519 60 0.196833 0.13373 20220426 47.1868 No  No
69097034135 DIFLUPREDNATE             20220520 5 14.99 26.23374 20220426 -42.8598 No  No
29300012510 MELOXICAM                 20220520 30 0.050333 0.0242 20220426 107.9876 No  No
406851501 OXYCODONE HCL             20220520 140 0.160142 0.12637 20220426 26.7246 No  No
64896069913 OXYMORPHONE HCL ER        20220520 56 7.366964 9.9589 20211123 -26.0263 No  No
59746017310 PREDNISONE                20220514 30 0.082666 0.06957 20220426 18.8242 No  No
31722053301 METHOCARBAMOL             20220514 20 0.1175 0.06557 20220426 79.1978 No  No
68001000400 METAXALONE                20220521 90 2.904888 0.54317 20220426 434.8027 No  No
51991074890 DULOXETINE HCL            20220521 180 1.523166 0.11666 20220426 1205.6454 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220520 60 0.101333 0.02438 20220426 315.6398 No  No
65862052205 NAPROXEN                  20220520 60 0.103833 0.07403 20220426 40.258 No  No
57664037718 TRAMADOL HCL              20220520 180 0.050666 0.02493 20220426 103.233 No  No
60758011910 PREDNISOLONE ACETATE      20220521 10 6.449 5.66862 20220426 13.7666 No  No
65162004710 OXYCODONE HCL             20220523 90 0.085 0.0741 20220426 14.7098 No  No
16571078310 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220523 90 0.101333 0.02438 20220426 315.6398 No  No
29300041519 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220523 90 0.036333 0.02438 20220426 49.0278 No  No
31722053301 METHOCARBAMOL             20220523 90 0.190777 0.06557 20220426 190.9516 No  No
10702005601 OXYCODONE HCL             20220524 120 0.391666 0.11417 20220524 243.055 No  No
50228010905 CARISOPRODOL              20220525 180 0.082 0.05768 20220524 42.1636 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220525 60 0.1135 0.19912 20220524 -42.9991 No  No
68382003516 VENLAFAXINE HCL ER        20220526 90 0.418 0.12197 20220524 242.7072 No  No
60505058204 MOXIFLOXACIN              20220525 6 3.071666 3.5905 20220524 -14.4501 No  No
59651037801 ZONISAMIDE                20220526 60 0.114 0.08772 20220524 29.9589 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220526 8.5 4.265882 3.06189 20220524 39.3218 No  No
57664037713 TRAMADOL HCL              20220526 30 0.050666 0.02454 20220524 106.4629 No  No
50228017805 GABAPENTIN                20220527 120 0.15425 0.12707 20220524 21.3897 No  No
68462040601 INDOMETHACIN              20220527 90 0.096 0.13496 20220524 -28.8678 No  No
68180016613 VANCOMYCIN HCL            20220526 40 1.496 2.02001 20220524 -25.9409 No  No
406055201 OXYCODONE HCL             20220527 90 0.085 0.07015 20220524 21.1689 No  No
50228018105 GABAPENTIN                20220526 90 0.119666 0.0579 20220524 106.677 No  No
68382005105 MELOXICAM                 20220526 30 0.04 0.02491 20220524 60.578 No  No
57237001830 DULOXETINE HCL            20220526 30 0.467666 0.10545 20220524 343.4954 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220527 30 3.208333 2.03804 20220524 57.4224 No  No
67877022305 GABAPENTIN                20220527 60 0.067333 0.04701 20220524 43.2312 No  No
43598058230 BUPRENORPHINE-NALOXONE    20220528 56 5.292857 3.32545 20220524 59.1621 No  No
69097015815 MELOXICAM                 20220528 30 0.06 0.02289 20220524 162.1231 No  No
406052301 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220529 90 0.359888 0.19912 20220524 80.7392 No  No
832105515 BACLOFEN                  20220530 30 0.743 0.10061 20220524 638.4951 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220530 90 0.113444 0.19912 20220524 -43.0273 No  No
406012501 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220415 30 0 155.47733 20220628 -100 No  No
61442010310 DICLOFENAC SODIUM         20220527 30 0.114 0.10067 20220524 13.2412 No  No
57664037718 TRAMADOL HCL              20220531 90 0.050666 0.02454 20220524 106.4629 No  No
71093011205 GABAPENTIN                20220531 90 0.154222 0.12707 20220524 21.3677 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220531 60 0.025166 0.02236 20220524 12.5491 No  No
59762219803 AZITHROMYCIN              20220531 15 0.506666 0.3986 20220524 27.1113 No  No
65162018910 NAPROXEN                  20220531 60 0.097833 0.06942 20220524 40.9291 No  No
527143501 METAXALONE                20220531 90 3.9 0.58036 20220524 571.9966 No  No
31722053301 METHOCARBAMOL             20220525 90 0.065555 0.04759 20220524 37.7495 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220601 60 0.263833 0.0835 20220524 215.9676 No  No
378110101 PRAZOSIN HCL              20220601 30 0.453 0.20606 20220524 119.8388 No  No
53746010905 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220601 28 0.139642 0.10657 20220524 31.0331 No  No
13668004960 LAMOTRIGINE               20220601 75 0.236 0.10255 20220524 130.1316 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220502 30 0.161333 0.07021 20220426 129.7863 No  No
832105410 BACLOFEN                  20220502 15 0.069333 0.0609 20220426 13.8472 No  No
43547040710 CLONAZEPAM                20220601 90 0.050666 0.03181 20220524 59.2769 No  No
904699880 DOCUSATE SODIUM           20220602 60 0.0085 0.02018 20220524 -57.879 No  No
10702001801 OXYCODONE HCL             20220602 30 0.339 0.07015 20220524 383.2501 No  No
70710122601 AMITRIPTYLINE HCL         20220603 30 0.133 0.06211 20220524 114.1362 No  No
310737020 BUDESONIDE-FORMOTEROL FUM 20220603 10.2 31.090196 17.46343 20220118 78.0302 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220603 17 4.222941 3.06189 20220524 37.9194 No  No
45963030309 DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 20220605 90 1.092777 0.91916 20220524 18.8886 No  No
68382089706 TADALAFIL                 20220603 90 0.181555 0.13295 20220524 36.5588 No  No
51672413204 LAMOTRIGINE               20220607 120 0.184083 0.09211 20220524 99.8512 No  No
69097084615 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220601 20 0.101 0.02236 20220524 351.6994 No  No
50228043601 NAPROXEN                  20220601 30 0.103666 0.07442 20220524 39.2985 No  No
406996201 TEMAZEPAM                 20220607 30 0.112333 0.09972 20220524 12.6484 No  No
172409660 BACLOFEN                  20220607 10 0.08 0.06891 20220524 16.0934 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220607 60 2.034 0.0835 20220524 2335.9281 No  No
69238131209 PREGABALIN                20220607 60 0.15 0.0835 20220524 79.6407 No  No
406052201 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220608 150 1.507866 0.12722 20220524 1085.2428 No  No
55111062930 ESZOPICLONE               20220607 90 2.101888 0.2108 20220524 897.1005 No  No
65162062711 TRAMADOL HCL              20220608 90 0.050666 0.02454 20220524 106.4629 No  No
69097052444 DICLOFENAC SODIUM         20220608 100 0.3859 0.09328 20220524 313.7006 No  No
66993001968 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220608 18 2.771111 3.81256 20220426 -27.3162 No  No
406324301 HYDROMORPHONE HCL         20220608 40 0.13 0.07439 20220524 74.7546 No  No
406012305 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220608 14 0.139285 0.10657 20220524 30.6981 No  No
76204020060 ALBUTEROL SULFATE         20220609 540 0.051888 0.0439 20220524 18.1958 No  No
21922000909 DICLOFENAC SODIUM         20220609 300 0.4384 0.09328 20220524 369.9828 No  No
27241009990 DULOXETINE HCL            20220609 30 0.182666 0.11807 20220524 54.7099 No  No
67877042905 GABAPENTIN                20220610 120 0.578666 0.12707 20220524 355.3915 No  No
72205001890 PREGABALIN                20220610 60 2.295 0.11363 20220524 1919.7131 No  No
16729009401 MYCOPHENOLATE MOFETIL     20220610 180 0.1075 0.2161 20220524 -50.2545 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220610 180 2.466277 2.03804 20220524 21.0121 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220610 60 0.1135 0.19912 20220524 -42.9991 No  No
16729004201 TACROLIMUS                20220610 60 0.2455 0.33108 20220524 -25.8487 No  No
65162010211 GABAPENTIN                20220610 90 0.052777 0.04701 20220524 12.2676 No  No
50111056002 TRAZODONE HCL             20220610 90 0.101333 0.03771 20220524 168.7165 No  No
72205001390 PREGABALIN                20220611 60 0.3875 0.0835 20220524 364.0718 No  No
68382003616 VENLAFAXINE HCL ER        20220613 90 0.521 0.16631 20220524 213.2703 No  No
68001041408 DULOXETINE HCL            20220613 30 0.121666 0.10545 20220524 15.3779 No  No
68001041203 GABAPENTIN                20220613 120 0.15425 0.12707 20220524 21.3897 No  No
93083205 CLONAZEPAM                20220613 120 0.04675 0.02541 20220524 83.9826 No  No
54001829 PREDNISONE                20220613 12 0.16 0.11673 20220524 37.0684 No  No
71930005552 ACETAMINOPHEN-CODEINE     20220613 60 0.164166 0.10807 20220524 51.907 No  No
70436001204 DESVENLAFAXINE SUCCINATE  20220614 30 0.935 0.59653 20220524 56.7398 No  No
65862024508 LEVETIRACETAM             20220614 90 0.180555 0.07062 20220524 155.6711 No  No
378698288 LANSOPRAZOLE              20220614 30 9.022333 4.30674 20220524 109.4933 No  No
591352530 LIDOCAINE                 20220614 10 5.198 2.03804 20220524 155.0489 No  No
597007541 SPIRIVA                   20220426 30 0 15.91813 20220125 -100 No  No
66993058697 FLUTICASONE-SALMETEROL    20220426 60 0 3.81256 20220426 -100 No  No
310737020 BUDESONIDE-FORMOTEROL FUM 20220615 30.6 27.607516 17.46343 20220118 58.0875 No  No
57664037708 TRAMADOL HCL              20220615 120 0.050666 0.02454 20220524 106.4629 No  No
50228035790 PREGABALIN                20220606 60 0.638166 0.11363 20220524 461.6175 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220615 25.5 5.23098 3.06189 20220524 70.8415 No  No
59651036001 IBUPROFEN                 20220615 120 0.152 0.04805 20220524 216.3371 No  No
67877032005 IBUPROFEN                 20220606 60 0.083 0.05757 20220524 44.1723 No  No
69097094312 GABAPENTIN                20220615 30 0.199333 0.04701 20220524 324.0225 No  No
93005805 TRAMADOL HCL              20220615 120 0.07875 0.02454 20220524 220.9046 No  No
69097034135 DIFLUPREDNATE             20220615 5 14.99 22.55746 20220524 -33.5474 No  No
832105410 BACLOFEN                  20220615 90 0.513222 0.06891 20220524 644.7714 No  No
16714033002 GABAPENTIN                20220615 60 0.1175 0.09345 20220524 25.7356 No  No
68001011203 LANSOPRAZOLE              20220615 30 0.277333 0.10812 20220524 156.5048 No  No
68001000400 METAXALONE                20220615 90 2.904888 0.58036 20220524 400.532 No  No
16729017217 AMITRIPTYLINE HCL         20220615 30 0.14 0.06211 20220524 125.4065 No  No
69097068205 PREGABALIN                20220615 60 0.166 0.10216 20220524 62.4902 No  No
16571078310 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220615 90 0.101333 0.02236 20220524 353.1887 No  No
406851501 OXYCODONE HCL             20220616 140 0.160142 0.12379 20220524 29.3658 No  No
64896069913 OXYMORPHONE HCL ER        20220616 56 7.366964 9.9589 20211123 -26.0263 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220616 90 0.101333 0.02236 20220524 353.1887 No  No
10702000301 PROMETHAZINE HCL          20220616 30 0.101333 0.05428 20220524 86.6857 No  No
42571013021 TRAVOPROST                20220617 5 46.398 31.89919 20220524 45.4519 No  No
76204020060 ALBUTEROL SULFATE         20220617 540 0.123888 0.0439 20220524 182.205 No  No
378803077 LANSOPRAZOLE              20220616 30 0.277333 0.10812 20220524 156.5048 No  No
69097042107 CELECOXIB                 20220616 60 0.197833 0.12804 20220524 54.5087 No  No
64980043710 ATENOLOL                  20220617 90 0.039333 0.02518 20220524 56.2073 No  No
57664037718 TRAMADOL HCL              20220618 180 0.050666 0.02454 20220524 106.4629 No  No
52817033200 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220618 60 0.101333 0.02236 20220524 353.1887 No  No
65862052205 NAPROXEN                  20220618 60 0.103833 0.07442 20220524 39.5229 No  No
59651036205 IBUPROFEN                 20220618 90 0.161333 0.07407 20220524 117.8115 No  No
13668000805 ZOLPIDEM TARTRATE         20220618 30 0.081333 0.0304 20220524 167.5427 No  No
53746011001 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220618 90 0.590555 0.13467 20220524 338.52 No  No
68180029606 DULOXETINE HCL            20220620 30 0.182666 0.11807 20220524 54.7099 No  No
51991029205 OXCARBAZEPINE             20220616 30 0.236 0.16266 20220524 45.0879 No  No
29300012510 MELOXICAM                 20220620 30 0.050333 0.02491 20220524 102.0594 No  No
29300012510 MELOXICAM                 20220620 30 0.050333 0.02491 20220524 102.0594 No  No
10702005601 OXYCODONE HCL             20220620 90 0.391666 0.11417 20220524 243.055 No  No
68001041408 DULOXETINE HCL            20220621 60 0.208 0.10545 20220524 97.2498 No  No
47781019601 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220620 30 0.100333 0.08837 20220524 13.5373 No  No
43598058230 BUPRENORPHINE-NALOXONE    20220621 56 5.292857 3.32545 20220524 59.1621 No  No
62756025802 ZONISAMIDE                20220622 60 0.114 0.08772 20220524 29.9589 No  No
13668044201 CELECOXIB                 20220622 30 0.198 0.12804 20220524 54.6391 No  No
406055201 OXYCODONE HCL             20220623 90 0.085 0.07015 20220524 21.1689 No  No
29300041519 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220623 90 0.036333 0.02236 20220524 62.491 No  No
832105515 BACLOFEN                  20220624 30 0.743 0.10061 20220524 638.4951 No  No
50228017805 GABAPENTIN                20220624 120 0.15425 0.12707 20220524 21.3897 No  No
65162004710 OXYCODONE HCL             20220624 90 0.085 0.07015 20220524 21.1689 No  No
93317431 ALBUTEROL SULFATE HFA     20220624 8.5 4.265882 3.06189 20220524 39.3218 No  No
61314022710 TIMOLOL MALEATE           20220623 10 1.714 0.96612 20220524 77.4106 No  No
93101042 MUPIROCIN                 20220526 22 0.327272 0.17815 20220524 83.7058 No  No
406012501 HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 20220626 30 0.067666 0.13467 20220524 -49.7542 No  No
57664037718 TRAMADOL HCL              20220620 20 0.0505 0.02454 20220524 105.7864 No  No
65162004710 OXYCODONE HCL             20220627 16 0.085 0.07015 20220524 21.1689 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220627 60 0.1135 0.19912 20220524 -42.9991 No  No
69238131209 PREGABALIN                20220628 90 0.15 0.08009 20220628 87.2892 No  No
406052301 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220629 90 0.306111 0.16192 20220628 89.0507 No  No
42858010401 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220629 12 0.068333 0.16192 20220628 -57.7982 No  No
51672207502 BACITRACIN ZINC           20220629 28.4 0.122887 0.08507 20220628 44.4539 No  No
406051205 OXYCODONE-ACETAMINOPHEN   20220629 25 0.1004 0.08641 20220628 16.1902 No  No
69097081312 GABAPENTIN                20220630 90 0.083888 0.02846 20220628 194.7575 No  No
50228017801 GABAPENTIN                20220629 60 0.154166 0.11894 20220628 29.6166 No  No
50228017705 GABAPENTIN                20220629 30 0.117333 0.08963 20220628 30.9081 No  No
69097084615 CYCLOBENZAPRINE HCL       20220630 30 0.101333 0.02026 20220628 400.1628 No  No
69097096507 NABUMETONE                20220630 90 0.255888 0.17166 20220628 49.0667 No  No
67877022310 GABAPENTIN                20220630 270 0.06737 0.04559 20220628 47.7736 No  No
55111046805 METOPROLOL SUCCINATE      20220629 90 0.359888 0.14089 20220628 155.4389 No  No
65862029590 ROSUVASTATIN CALCIUM      20220629 90 0.133222 0.07212 20220628 84.7226 No  No
68180098103 LISINOPRIL                20220629 90 0.133222 0.02613 20220628 409.843 No  No
10702005601 OXYCODONE HCL             20220628 120 0.391666 0.1159 20220628 237.9344 No  No
904674860 BISACODYL                 20220630 30 0.014666 0.03378 20220628 -56.5837 No  No
51293084505 IBUPROFEN                 20220630 30 0.053666 0.0673 20220628 -20.2585 No  No